Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

Aanvullend op de algemene voorwaarden.

Betaling: onze facturen/kostennota's zijn betaalbaar, tegen de op het document vermelde datum, via overschrijving op de in het betreffende document vermelde rekening.

  1. Voor alle op vervaldag nog niet betaalde sommen is rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% verschuldigd. Bovendien zal benevens deze interest in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil en na ingebrekestelling het bedrag ervan rechtswege met 10% vermeerderd worden met een minimum van 10 euro en een maximum van 100 euro, bij wijze van een conventioneel schadebeding en als forfaitaire schadevergoeding. 
  2. Wie bestelt met het verzoek de facturatie van de afgeleverde goederen of diensten op naam van derden uit te voeren, blijft zelf hoofdelijk verbonden tegenover ons tot uitvoering van alle verbintenissen.
  3. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze zetel bevoegd, ook wanneer wissels werden aanvaard met een andere domiciliëring, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft
  4. (*) In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.
  5. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang. Op elke overeenkomst tussen Sneeuwsport Vlaanderen en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.
  6. Elke bestelling houdt een betalingsverplichting in, voor lidmaatschappen/verzekeringen en voor goederen.

(*)Enkel bij verkoop van goederen

Bij het niet betalen van facturen worden gerechterlijke en buitengerechterlijke stappen ondernomen. De wedstrijdlicentie van competitieskiërs en -snowboarders kan door het bestuursorgaan ingetrokken worden indien openstaande facturen niet betaald worden.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x