22 december 2022

Vacature bestuurder Sneeuwsport Vlaanderen

Vacature bestuursorgaan

onafhankelijk bestuurder

Binnen het bestuursorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen (SVL) komen twee plaatsen als onafhankelijk[1] bestuurslid vacant.

Iedereen, Sneeuwsport Vlaanderen lid of niet, is vrij zich kandidaat te stellen voor deze functie.

Een functie als bestuurder van Sneeuwsport Vlaanderen is onbezoldigd. De benoeming door de algemene vergadering van SVL geldt voor een termijn van vier jaar.

Meer details over de werking van Sneeuwsport Vlaanderen (SVL) vind je terug in de statuten en het intern reglement.

De operationele doelstellingen van SVL vind je terug de beleidsplannen die steeds worden uitgeschreven voor olympiades van vier jaar.

Het organigram dat een overzicht geeft van de samenstelling van SVL vind je hier terug.

Op de volgende pagina wordt het profiel van een bestuurder beschreven zoals opgenomen in het intern reglement van SVL.

Jouw kandidatuur indienen kan tot 27 februari 2023 23u59 via dit formulier.


[1] Onafhankelijk bestuurslid houdt in dat deze persoon niet zetelt in het bestuursorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen om wille van zijn of haar functie als voorzitter van een bestuursgroep van SVL, dewelke een afvaardiging naar het bestuursorgaan van SVL als gevolg heeft. Dit wil niet zeggen dat de kandidaat niet mag verbonden zijn aan een club van SVL.


Algemeen profiel bestuurder

Doel van de functie:

Het uitstippelen van beleidslijnen en strategie, gericht op de missie, visie, kernwaarden en doelen van de organisatie.

Motivatie van de profielen gelinkt aan onze missie & visie:

Rekening houdend met onze missie en visie is het van primordiaal belang dat onze bestuurders een open blik hebben op het gehele wintersportlandschap. Onze federatie verdeelt zich over de verschillende wintersporttakken, maar wil al deze verschillende disciplines ondersteunen en promoten.

Om de kennis te laten doorstromen en de betrokkenheid tussen de verschillende disciplines onderling te vergroten, zoeken we naar een gevarieerde mix van bestuurders dewelke affiniteit hebben met de verschillende actieve wintersporttakken binnen onze federatie.

Verantwoordelijkheden; van alle bestuursleden verwachten we dat ze:

 • Een visie en strategie voor de organisatie ontwikkelen.
 • De vooruitgang ten opzichte van de overeengekomen doelen jaarlijks opvolgen.
 • De kernwaarden en visie ten minste elke vier jaar herbekijken.
 • Minstens trimestrieel de effectiviteit van de organisatie, financiële uitgaven en risico’s aan het strategisch plan aftoetsen.
 • Opbouwen van effectieve relaties met externe partners.
 • Relevante training en bijscholing volgen en deelnemen aan een jaarlijks evaluatieproces van het bestuur en van jezelf als individueel bestuurslid.
 • Relevante evenementen en vergaderingen bijwonen en als gast fungeren voor partners, sponsors, en andere belanghebbenden indien vereist.
 • Actief en constructief bijdragen tot de strategiebepaling
 • Prestaties van Sneeuwsport Vlaanderen kritisch analyseren naar het al dan niet bereiken van vooropgestelde doelen en het rapporteren op deze doelen opvolgen.

Gewenste competenties; we verwachten dat bestuursleden:

 • Gemeenschappelijke belangen bewaken
 • Discipline-overschrijdend denken en werken
 • Ter voorbereiding van de vergaderingen de nodige documenten grondig doorlezen
 • Effectieve relaties opbouwen met de andere bestuursleden om te verzekeren dat iedereen hetzelfde doel dient.
 • In staat zijn om ideeën en informatie op een gepaste, accurate en beknopte manier naar voor te brengen.
 • De principes van goed bestuur en de gedragscode naleven.
 • Onafhankelijk en objectief oordelen over strategische materies, prestaties, middelen, …
 • De rol van het bestuur en van het management van een organisatie begrijpen, de verschillen en de relaties ertussen en het breder kader naar verzekeringen en verantwoordelijkheden.
 • Empathisch omgaan met de vrijwilligers die essentieel zijn voor de werking van de eigen sport.
 • Wettelijke verantwoordelijkheden en taken die gepaard gaan met het fungeren als bestuurslid begrijpen en aanvaarden.
 • Op de hoogte zijn van het wettelijke kader waarbinnen Sneeuwsport Vlaanderen haar beleid dient uit te voeren. (GES, Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, ...)
 • Voeling hebben met de ski en snowboardsport in het algemeen.

Competenties die als een meerwaarde beschouwd worden:

 • Juridische kennis.
 • Ervaring met media.
 • Kennis van de internationale en Europese context van het skiën en snowboarden.
 • Commercieel gericht zijn.

Gewenste profiel; we zoeken iemand die:

 • Affiniteit heeft met de ski en snowboardsport en Sneeuwsport Vlaanderen kent of bereid is tijd te maken om het te leren kennen.
 • Bereid is mee te schrijven aan het verdere beleid van Sneeuwsport Vlaanderen.
 • Bestuurderservaring heeft.
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x